งานประชุมวิชาการประจำปี 2560 ของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับโรค ตลอดจนทบทวนและสรุปแนวทางในการรักษาทางเวชปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ผ่านการประชุมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้ในการปฏิบัติงานจริง

I am already a member